Stosowanie prawa zamówień publicznych

Prawo Zamówień Publicznych to warunki określające dostawę towarów i usług dla podmiotów publicznych. Do stosowania tego prawa zobowiązane są jednostki publiczne, które planują zakupy przekraczające wyrażoną z polskich złotych równowartość trzydziestu tysięcy euro. Wówczas konieczne jest zorganizowanie przetargu, choć należy zaznaczyć, że w zależności od dziedziny w jakiej działa podmiot publiczny kwota, od której przetarg musi być realizowany może ulec zmianie.

 

Prawo Zamówień Publicznych musi być stosowane przez:

  • jednostki sektora finansów publicznych, w tym między innymi: organy administracji państwowej, organy kontroli i ochrony państwa, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki i samorządowe zakłady budżetowe, instytucje gospodarki budżetowej, agencje wykonawcze, państwowe fundusze celowe, ZUS, KRUS, NFZ, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, PAN, państwowe instytucje kultury,
  • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, między innymi w tej grupie będą lasy państwowe,
  • podmioty prawa publicznego, będą to między innymi Narodowy Bank Polski, Telewizja Polska, Polskie Radio, Spółki komunalne, przychodnie będące spółkami prawa handlowego, w których państwo polskie posiada ponad połowę akcji lub organem zarządzającym jest instytucja państwowa, jednostki badawcze.

 

Na podstawie prawa zamówień publicznych usługi oraz dostawy towarów powyżej kwoty 30 tysięcy euro wymagają rozpisania przetargu. W momencie, gdy zostanie wybrany wykonawca, to prawo zamówień publicznych nakłada na niego konieczność wniesienia odpowiednich zabezpieczeń, które mają stanowić gwarancję, że umowa zostanie prawidłowo wykonana. Zabezpieczenie takie może przyjmować różnorodne formy: pieniężną, poręczeń, czy ubezpieczeń. Więcej o gwarancjach przedstawianych na etapie podpisania kontraktu z podmiotem publicznym można dowiedzieć się na stronie – http://gwarancjeprzetargowe.pl/rodzaje-gwarancji.html. Prawo Zamówień Publicznych określa także kwoty zamówień powyżej, których takie zabezpieczenia są wymagane.